Skip directly to content

ARISTOTLE

ELIQUIS® v prevencii CMP (cievnej mozgovej príhody): Klinická štúdia ARISTOTLE preukázala superiórne zníženie rizika cievnej mozgovej príhody/systémovej embólie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF)

Prehľad o klinickej štúdii ARISTOTLE

ARISTOTLE bola dvojito-zaslepená, dvojito-mätúca, aktívne kontrolovaná klinická štúdia fázy III porovnávajúca ELIQUIS® s warfarínom v prevencii cievnej mozgovej príhody alebo systémovej embólie u pacientov s fibriláciou predsiení a najmenej jedným ďalším rizikovým faktorom pre vznik CMP.¹

Dizajn klinickej štúdie ARISTOTLE

V tejto randomizovanej, dvojito-zaslepenej klinickej štúdii bol ELIQUIS® (apixaban 5 mg dvakrát denne) porovnávaný s warfarínom (cieľový medzinárodný normalizačný pomer 2,0 až 3,0) u 18 201 pacientov s fibriláciou predsiení a najmenej jedným ďalším rizikovým faktorom pre vznik CMP. Primárnym cieľom bol výskyt ischemickej alebo hemoragickej CMP alebo systémová embólia.1
Klinická štúdia bola navrhnutá na testovanie non-inferiority s dôležitými sekundárnymi cieľmi pre testovanie superiority s ohľadom na primárny cieľ a výskyt závažného krvácania a úmrtia z akejkoľvek príčiny (celková mortalita).1

 • Inklúzne kritériá
  Vhodní pacienti mali fibriláciu alebo flutter predsiení pri zaradení do štúdie alebo dve alebo viac epizód fibrilácie alebo fluttera predsiení zdokumentované elektrokardiograficky s najmenej 2-týždňovým odstupom počas 12 mesiacov pred zaradením.1
  Okrem toho musel byť prítomný aspoň jeden ďalší z nasledujúcich rizikových faktorov vzniku CMP: vek najmenej 75 rokov; prekonaná CMP, tranzitórny ischemický atak alebo systémová embólia; symptomatické srdcové zlyhanie v predchádzajúcich 3 mesiacoch alebo ejekčná frakcia ľavej komory nie viac ako 40%; diabetes mellitus; alebo hypertenzia vyžadujúca farmakologickú terapiu.1

 • Exklúzne kritériá
  Nezaradení boli pacienti s fibriláciou predsiení z reverzibilnej príčiny, so stredne závažnou alebo závažnou mitrálnou stenózou, s inými ochoreniami než fibrilácia predsiení vyžadujúcimi antikoagulačnú liečbu (napr. náhrada srdcovej chlopne), po prekonanej CMP počas posledných 7 dní, pacienti vyžadujúci liečbu ASA (kyselinou acetylsalicylovou) v dávke ≥ 165 mg denne alebo kombináciu ASA a klopidogrelu a pacienti so závažnou renálnou insuficienciou (hladina sérového kreatinínu > 221 μmol/l alebo kalkulovaný klírens kreatinínu < 25 ml/min).1

 • Vstupné charakteristiky
  Vstupné charakteristiky sú typické pre všeobecnú populáciu pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF).1

Charakteristiky pacientov v štúdii ARISTOTLE


Výsledky štúdie ARISTOTLE

1. ELIQUIS® je jediný inhibítor faktora Xa, ktorý preukázal superiórne zníženie rizika CMP/systémovej embólie so signifikantne menším výskytom závažného krvácania oproti warfarínu.

U každých 1000 pacientov liečených počas 1,8 roka zabránil ELIQUIS® v porovnaní s warfarínom vzniku cievnej mozgovej príhody u 6 pacientov, závažnému krvácaniu u 15 pacientov a úmrtiu u 8 pacientov.1

Superiórna redukcia rizika CMP/systémovej embólie so signifikantne nižším výskytom závažného krvácania oproti warfarínu*1

Eliquis vs warfarín - štúdia ARISTOTLE
RRR = zníženie relatívneho rizika
*Najskôr bolo realizované vopred definované hierarchické sekvenčné testovanie non-inferiority pre CMP/systémovú embóliu (primárny ukazovateľ účinnosti), potom testovanie superiority, potom pre závažné krvácanie a nakoniec pre úmrtie z akejkoľvek príčiny (sekundárny ukazovateľ)

2. ELIQUIS® znížil riziko krvácania v rámci viacerých zložiek závažného krvácania oproti warfarínu

Primárnym ukazovateľom bezpečnosti klinickej štúdie ARISTOTLE bolo závažné krvácanie podľa kritérií Medzinárodnej spoločnosti pre trombózu a hemostázu (ISTH - International Society on Thrombosis and Haemostasis).

 • Závažné krvácanie bolo pozorované u 327 pacientov užívajúcich ELIQUIS® (2,13% ročne) v porovnaní so 462 pacientmi vo warfarínovej skupine (3,09% ročne)(HR 0,69 pre ELIQUIS®, 95% CI [0,60 – 0,80], p < 0,001)1

V klinickej štúdii ARISTOTLE viedlo užívanie ELIQUIS® v porovnaní s warfarínom ku:

 • 58%-mu poklesu rizika intrakraniálneho krvácania (0,33% vs. 0,80% ročne; p<0,001)1

 • žiadnemu zvýšeniu závažného GIT krvácania (0,76% vs. 0,86% ročne; p=0,37)1

 • fatálne krvácanie sa vyskytlo u 10 pacientov (0,06% ročne) v ramene ELIQUIS® a u 37 pacientov (0,24% ročne) v ramene s warfarínom2

Profil krvácania ELIQUIS® vs. warfarín: klinická štúdia ARISTOTLE1

Warfarín vs Eliquis - Krvácania - ARISTOTLE

HR = pomer rizík
Fatálne krvácanie (vrátane hemoragickej CMP): počet úmrtí z nevaskulárnych príčin zahŕňa fatálne krvácania iné než spôsobené hemoragickou CMP.

3. ELIQUIS®: Superiórny v redukcii celkovej mortality oproti warfarínu

Medián trvania sledovania bol 1,8 roka.1

4. ELIQUIS® je jediný NOAK, ktorý preukázal superioritu v redukcii celkovej mortality oproti warfarínu*1

Warfarín vs Eliquis - štúdia ARISTOTLE
NOAK = Nové perorálne antikoagulans
RRR = Zníženie relatívneho rizika
*Najskôr bolo realizované vopred definované hierarchické sekvenčné testovanie non-inferiority pre CMP/systémovú embóliu (primárny ukazovateľ účinnosti), potom testovanie superiority, potom pre závažné krvácanie a nakoniec pre úmrtie z akejkoľvek príčiny (sekundárny ukazovateľ)

Záver

U pacientov s fibriláciou predsiení bol ELIQUIS® superiórny oproti warfarínu v prevencii CMP alebo systémovej embólie, spôsobil menej krvácaní a viedol k nižšej mortalite.1

Literatúra

Literatúra

 1. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med 2011;365:981-992.
 2. ELIQUIS®: Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018