Skip directly to content

Dávkovanie

Na liečbu a prevenciu recidivujúcej VTE, ponúka jedine ELIQUIS® krátke 7-dňové obdobie zahájenia liečby a dlhodobú terapiu nízkou dávkou¹*

Dávkovanie ELIQUIS® pri terapii VTE

Eliquis dávkovanie pri liečbe a prevencii VTE

*Odporúčaná dávka ELIQUIS® na liečbu akútnej DVT a liečbu PE je 10 mg užívaných perorálne dvakrát denne počas prvých 7 dní a následne 5 mg perorálne dvakrát denne.1 V súlade s medicínskymi odporúčaniami, by krátkodobá liečba (najmenej 3 mesiace) mala byť podmienená prítomnosťou prechodných rizikových faktorov (napr. nedávny chirurgický zákrok, úraz, imobilizácia).1 Odporúčaná dávka ELIQUIS® na prevenciu recidivujúcej DVT a PE je 2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne.1 Ak je indikovaná prevencia recidivujúcej DVT a PE, mala by sa dávka 2,5 mg dvakrát denne zahájiť po ukončení 6-mesačného užívania lieku ELIQUIS® v dávke 5 mg dvakrát denne alebo po liečbe iným antikoagulanciom.1

Dávkovanie ELIQUIS® pri liečbe a prevencii DVT a/alebo PE


  Schéma dávkovania Maximálna denná dávka
Liečba DVT alebo PE 10 mg 2x
denne počas prvých 7 dní
20 mg
Následne
5 mg 2x 
denne
10 mg
Prevencia recidivujúcej DVT
a/alebo PE po ukončení 
6-mesačnej liečby DVT alebo PE
2,5 mg
2x denne
5 mg

Literatúra

Literatúra

  1. ELIQUIS® Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018.
  2. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:799-808.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018