Skip directly to content

Úvod

ELIQUIS® je indikovaný na liečbu DVT a PE a na prevenciu recidivujúcej DVT a PE u dospelých pacientov.¹

Registrácia lieku ELIQUIS® vyplýva z pozitívneho stanoviska vydaného Výborom pre lieky na humánne použitie Európskej liekovej agentúry (CHMP) a podporujú ho dve pivotné klinické štúdie fázy 3, AMPLIFY a AMPLIFY-EXT.

AMPLIFY (ELIQUIS® na iniciálnu terapiu pľúcnej embólie a hlbokej žilovej trombózy v prvej línii liečby) bola navrhnutá na preukázanie účinnosti a bezpečnosti lieku ELIQUIS® v terapii hlbokej žilovej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE) oproti štandardnej starostlivosti (iniciálne enoxaparín najmenej päť dní prekrytý liečbou warfarínom [cieľový rozsah Medzinárodného normalizačného pomeru (INR) 2,0 – 3,0] perorálne počas 6 mesiacov).2

AMPLIFY-EXT (ELIQUIS® po iniciálnej terapii pľúcnej embólie a hlbokej žilovej trombózy prvou líniou liečby – predĺžená terapia) bola navrhnutá na preukázanie účinnosti a bezpečnosti lieku ELIQUIS® v porovnaní s placebom v prevencii recidivujúcej DVT a PE po 6- až 12-mesačnej antikoagulačnej liečbe pre DVT a/alebo PE.3

Ak sa chcete dozvedieť viac;

AMPLIFY

AMPLIFY-EXT

Dávkovanie pri liečbe a v prevencii recidivujúcej DVT a PE

Literatúra

Literatúra

  1. ELIQUIS® Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018.
  2. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:799-808.
  3. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;368:699-708.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018