Skip directly to content

AVERROES

ELIQUIS® verzus ASA (kyselina acetylsalicylová) v prevencii CMP u pacientov s fibriláciou predsiení, u ktorých zlyhala, alebo ktorí boli nevhodní na liečbu antagonistom vitamínu K (AVERROES)¹

Prehľad klinickej štúdie AVERROES

V tejto dvojito-zaslepenej klinickej štúdii bolo 5 599 pacientov s fibriláciou predsiení vo zvýšenom riziku vzniku CMP a nevhodných na liečbu antagonistom vitamínu K náhodne randomizovaných na užívanie ELIQUIS® (v dávke 5 mg dvakrát denne*) alebo ASA (kyselina acetylsalicylová**) (81 až 324 mg denne) s cieľom stanoviť, či je ELIQUIS® superiórny. Priemerná doba sledovania bola 1,1 roka. Primárnym ukazovateľom účinnosti bol výskyt cievnej mozgovej príhody alebo systémovej embólie. Primárnym ukazovateľom bezpečnosti bol výskyt závažného krvácania definovaného ako klinicky zjavné krvácanie sprevádzané jedným alebo viacerými z nasledujúcich: pokles hladiny hemoglobínu o 20 g na liter alebo viac, transfúzia 2 alebo viacerých jednotiek červených krviniek, krvácanie na kritickom mieste (intrakraniálne, intraspinálne, intraokulárne, perikardiálne, intraartikulárne, intramuskulátne s rozvojom kompartmentového syndrómu alebo retroperitoneálne) alebo fatálne krvácanie.1

  • Táto štúdia bola ukončená predčasne kvôli preukázaniu jasného benefitu v primárnom cieli v prospech lieku ELIQUIS®1

Dizajn klinickej štúdie AVERROES

V dvojito-zaslepenej klinickej štúdii 5599 pacientov s fibriláciou predsiení vo zvýšenom riziku vzniku CMP a nevhodných na liečbu antagonistom vitamínu K dostávalo buď ELIQUIS® (v dávke 5 mg dvakrát denne) alebo ASA (81 až 324 mg denne) s cieľom stanoviť, či je ELIQUIS® superiórny.1

  • Inklúzne kritériá

Vhodnými boli pacienti vo veku 50 rokov alebo starší s dokumentovanou fibriláciou predsiení v období 6 mesiacov pred zaradením alebo zachytenou na 12-zvodovom EKG v deň skríningu. Pacienti tiež museli mať najmenej jeden z nasledujúcich rizikových faktorov pre vznik CMP: prekonaná CMP alebo tranzitórny ischemický atak, vek 75 rokov alebo viac, arteriálna hypertenzia (s potrebou užívania liekov), diabetes mellitus (s potrebou užívania liekov), (New York Heart Association trieda 2 alebo vyššia v čase zaradenia), ejekčná frakcia ľavej komory 35% alebo menej alebo zdokumentovaná choroba periférnych artérií. Navyše pacient nemohol dostávať liečbu VKA buď preto, že už predtým bolo preukázané, že nie je na jej užívanie vhodný alebo sa predpokladalo, že je na takúto liečbu nevhodný.1

  • Exklúzne kritériá

Ktorýkoľvek z nasledujúcich rizikových faktorov: chlopňová chyba vyžadujúca chirurgickú liečbu, iné ochorenia vyžadujúce dlhodobú antikoagulačnú liečbu okrem fibrilácie predsiení, príhoda závažného krvácania v posledných 6 mesiacoch alebo vysoké riziko krvácania, súčasný abúzus alkoholu alebo drog alebo psychosociálne problémy, závažná renálna insuficiencia, ALT alebo AST > 2-násobok hornej hranice normy, celkový bilirubin viac ako 1,5-násobok hornej hranice normy, očakávané prežívanie < 1 rok.1

  • Vstupné charakteristiky

Vstupné charakteristiky sú typické pre všeobecnú populáciu pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF).1

Vstupné charakteristiky


ISTH = International Society on Thrombosis and Haemostasis (Medzinárodná spoločnosť pre trombózu a hemostázu)
Upravené podľa literárneho zdroja 1.

 

Výsledky

ELIQUIS® preukázal superioritu v účinnosti oproti ASA v prevencii CMP alebo systémovej embólie.1 U pacientov, u ktorých bola liečba antagonistom vitamínu K považovaná za nevhodnú znížil ELIQUIS® v porovnaní s ASA riziko CMP alebo systémovej embólie o viac než 50% bez signifikantného zvýšenia rizika závažného krvácania.1

  • Štúdia superiority bola ukončená predčasne kvôli preukázaniu jasného benefitu v prospech lieku ELIQUIS® pre primárny ukazovateľ1

ELIQUIS® neviedol ku zvýšenému riziku závažného krvácania oproti ASA1

Závažné krvácanie bolo pozorované u 44 pacientov, ktorí dostávali ELIQUIS® a u 39 pacientov užívajúcich ASA (HR 1,13 pre ELIQUIS®, 95% CI [0,74 – 1,75], p = 0,57).1

Signifikantne nižšie trvalé prerušenie liečby skúmaným liekom bolo po 2 rokoch pozorované pre ELIQUIS® vs ASA (17,9%/rok vs. 20,5%/rok p = 0,03).1

ELIQUIS®: jediný NOAK, ktorý preukázal superioritu v znížení rizika CMP/systémovej embólie s porovnateľným profilom závažného krvácania v porovnaní s ASA1

Eliquis redukcia rizika CMP/SE

Upravené podľa literárneho zdroja 1.
RRR = Zníženie relatívneho rizika
NOAK = nové perorálne antikoagulans

Záver

U pacientov s fibriláciou predsiení nevhodných na liečbu antagonistom vitamínu K znížil ELIQUIS® riziko cievnej mozgovej príhody alebo systémovej embólie bez signifikantného zvýšenia rizika závažného krvácania alebo intrakraniálnej hemorágie.1

*94% pacientov užívajúcich ELIQUIS® dostávalo dávku 5 mg 2x denne. Dávka 2,5 mg 2x denne bola použitá u podskupiny pacientov užívajúcich ELIQUIS® (6%), ktorí spĺňali dve alebo viaceré z nasledujúcich kritérií: ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín ≥ 133 μmol/l.1
**Dávka 81 mg denne bola použitá u 64% pacientov v ramene s ASA.1

Literatúra

Literatúra

  1. Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C et al. Apixaban in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;364:806-817.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018