Skip directly to content

Dávkovanie

Jednoduchý návod na dávkovanie u pacientov s NVAF

Odporúčaná dávka lieku ELIQUIS® je 5 mg užívaná perorálne dvakrát denne na prevenciu vzniku CMP alebo systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako sú prekonaná CMP alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; hypertenzia; diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhávanie (NYHA trieda ≥ II).1

  • V klinickej štúdii ARISTOTLE dostávalo 95,3% pacientov dostávalo ELIQUIS® v dávke 5 mg 2x denne.2

  • Pred zahájením podávania lieku ELIQUIS® je potrebné urobiť funkčné pečeňové testy.1

Dávkovanie lieku ELIQUIS® pri NVAF

Eliquis dávkovanie pri NVAF

Upravené podľa literárneho zdroja 1.

Vynechanie dávky

Ak dôjde k vynechaniu dávky, pacient by mal užiť ELIQUIS® hneď ako to zistí a potom pokračovať v pravidelnom režime dávkovania.
Podrobné informácie o dávkovaní nájdete v SPC.

Zrozumiteľný návod na dávkovanie pre špeciálne populácie pacientov

Odporúčaná dávka lieku ELIQUIS® je 2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne u pacientov s NVAF a najmenej dvoma z nasledujúcich faktorov: vek ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérová hladina kreatinínu ≥133 µmol/l.1

  • V klinickej štúdii ARISTOTLE užívalo 4,7% pacientov ELIQUIS® v dávke 2,5 mg 2x denne2

  • V subanalýzach skupín pacientov s obidvoma dávkami lieku ELIQUIS® boli preukázané konzistentné výsledky bezpečnosti a účinnosti2

  • ELIQUIS® sa neodporúča u pacientov s klírens kreatinínu <15 ml/min alebo u dialyzovaných pacientov1

  • Približne 27% lieku ELIQUIS® sa vylučuje obličkami1

Kritériá pre dávkovanie ELIQUIS® 2,5 mg 2x denne

Eliquis dávkovanie 2,5 mg pri NVAF

Upravené podľa literárneho zdroja 1

Literatúra

Literatúra

  1. ELIQUIS® Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018.
  2. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:981-992.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018