Skip directly to content

Úvod

ELIQUIS® je indikovaný na prevenciu vzniku cievnej mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako sú prekonaná CMP alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; hypertenzia; diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II).¹

ARISTOTLE je randomizovaná, dvojito-zaslepená klinická štúdia, kde bol porovnávaný ELIQUIS® (v dávke 5 mg dvakrát denne) s warfarínom (cieľový medzinárodný normalizovaný pomer 2,0 až 3,0) u 18201 pacientov s fibriláciou predsiení a najmenej jedným ďalším rizikovým faktorom pre vznik cievnej mozgovej príhody. Primárnym cieľom boli ischemická alebo hemoragická CMP alebo systémová embólia. Klinická štúdia bola navrhnutá na testovanie non-inferiority s dôležitými sekundárnymi cieľmi pre testovanie superiority s ohľadom na primárny cieľ a výskyt závažného krvácania a úmrtia z akejkoľvek príčiny (celková mortalita). Medián trvania sledovania bol 1,8 roka.2

 

AVERROES je dvojito-zaslepená klinická štúdia, v ktorej 5599 pacientov s fibriláciou predsiení, zvýšeným rizikom vzniku CMP a nevhodných na liečbu antagonistom vitamínu K bolo randomizovaných na užívanie ELIQUIS® (v dávke 5 mg dvakrát denne) alebo ASA (kyselina acetylsalicylová)(81 až 324 mg denne) na stanovenie, či je ELIQUIS® superiórny. Priemerná doba sledovania bola 1,1 roka. Primárnym cieľom bol výskyt cievnej mozgovej príhody alebo systémovej embólie. Komisia na monitorovanie údajov a bezpečnosti odporučila predčasne ukončiť štúdiu vzhľadom k jasnému benefitu v prospech lieku ELIQUIS®.3

Zistite viac o dávkovaní pri NVAF

Úplné informácie o terapeutických indikáciách nájdete v SPC

Literatúra

Literatúra

  1. ELIQUIS® Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018.
  2. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med 2011;365:981-992.
  3. Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, et al. Apixaban in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med 2011;364:806-817.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018