Skip directly to content

ADVANCE 2

ADVANCE-2: Klinická štúdia fázy III na stanovenie účinnosti a bezpečnosti lieku ELIQUIS® (apixaban 2,5 mg tablety) vs. enoxaparín 40 mg raz denne v prevencii venóznych tromboembolických príhod (VTE) u pacientov podstupujúcich totálnu náhradu kolenného kĺbu¹

Súhrn

ADVANCE-2 bola randomizovaná, dvojito-zaslepená klinická štúdia fázy III, ktorá porovnávala účinnosť a bezpečnosť lieku ELIQUIS® vs enoxaparín v prevencii VTE u pacientov podstupujúcich totálnu náhradu kolenného kĺbu.

Dizajn klinickej štúdie ADVANCE-2

V tejto multicentrickej randomizovanej, dvojito-zaslepenej klinickej štúdii dostávali pacienti buď ELIQUIS® 2,5 mg dvakrát denne so zahájením 12–24 hodín po chirurgickom zákroku alebo enoxaparín 40 mg raz denne so zahájením 12 (+/-3) hodín pred zákrokom. 1528 pacientov bolo randomizovaných na užívanie ELIQUIS®; 1529 bolo randomizovaných na enoxaparín.

Pacienti podstúpili buď jednostrannú, alebo bilaterálnu elektívnu náhradu kolenného kĺbu. Liečba pokračovala 10 až 14 dní po chirurgickom zákroku.

Počas hospitalizácie boli všetci pacienti denne vyšetrení na symptomatickú hlbokú žilovú trombózu (DVT) alebo pľúcnu embóliu (PE) ako aj krvácavé komplikácie. Bilaterálne venografické vyšetrenia boli plánované na 10. až 14. deň po chirurgickom zákroku. Všetky venogramy boli posúdené nezávislou centrálnou posudkovou komisiou.

Pre primárnu analýzu účinnosti bolo vhodných 976 pacientov v ramene s liekom ELIQUIS® a 997 v ramene s enoxaparínom 40 mg raz denne.

Primárnym ukazovateľom účinnosti bola celková početnosť VTE/celková úmrtnosť (zložený cieľ z asymptomatickej a symptomatickej VTE, non-fatálnej PE a úmrtia z akejkoľvek príčiny), kým sekundárnym ukazovateľom účinnosti bola závažná VTE (zložený cieľ z asymptomatickej a symptomatickej DVT, non-fatálnej PE a úmrtia súvisiaceho s VTE).

ADVANCE-2 Výsledky účinnosti

ELIQUIS® preukázal superiórnu účinnosť oproti enoxaparínu 40 mg raz denne po totálnej náhrade kolenného kĺbu1

V štúdii ADVANCE-2 bola incidencia symptomatickej VTE alebo úmrtia súvisiaceho s VTE pri lieku ELIQUIS® nízka a podobná ako pri enoxaparíne1:

 • 7/1528 pacientov (0,46%) v ramene s ELIQUIS® vs. 7/1529 pacientov (0,46%) v ramene s enoxaparínom.

Klinická štúdia ADVANCE-2: Superiorita v účinnosti lieku ELIQUIS® vo výskyte všetkých VTE a závažných VTE1

Eliquis vs enoxaparín VTE - štúdia ADVANCE 2

RRR: zníženie relatívneho rizika
ARR: zníženie absolútneho rizika
NNT: počet pacientov potrebných liečiť na zabránenie vzniku 1 príhody
Parameter Celkový počet VTE/všetky úmrtia hodnotený v 10.-14. deň bol zložený z asymptomatickej alebo symptomatickej DVT, non-fatálnej PE a úmrtia z akejkoľvek príčiny
Parameter Závažná VTE bol zložený z asymptomatickej a symptomatickej proximálnej DVT, non-fatálnej PE a úmrtia súvisiaceho s VTE

ADVANCE-2 Ukazovatele bezpečnosti

ELIQUIS® neviedol k zvýšenému výskytu krvácania oproti enoxaparínu v dávke 40 mg raz denne po totálnej náhrade kolenného kĺbu.1
Primárny ukazovateľ bezpečnosti – krvácanie počas liečby (závažné; klinicky relevantné nezávažné [CRNM]; mierne; zložené zo závažného a CRNM).1

Klinická štúdia ADVANCE-2: Výskyt krvácania počas liečby1

Eliquis vs enoxaparín Klinicky relevantné nezávažné krvácania - štúdia ADVANCE 2

Upravené podľa literárneho zdroja 1.
Výsledky zahŕňajú všetky príhody, ktoré sa vyskytli po prvej dávke enoxaparínu (pred zákrokom).

Podrobné definície krvácania1,2

 • Závažné krvácanie: Akútne, klinicky zjavné krvácanie sprevádzané najmenej jednou z nasledujúcich udalostí:

  • Pokles hemoglobínu o 20 g/l alebo viac

  • Transfúzia 2 alebo viacerých jednotiek erytrocytárnej masy

  • Vznik krvácania v jednom alebo viacerých kritických miestach (intrakraniálne, intraspinálne, intraokulárne, perikardiálne alebo retroperitoneálne)

  • Krvácanie do operovaného kĺbu vyžadujúce reoperáciu alebo intervenciu (krvácanie v operačnom poli)

  • Intramuskulárne krvácanie s kompartmentovým syndrómom

  • Fatálne krvácanie

 • CRNM krvácanie: Akútne, klinicky zjavné krvácanie, ktoré nespĺňa kritériá závažného krvácania a spĺňa najmenej jedno z nasledujúcich kritérií:

  • Hematóm v rane

  • Krvné podliatiny

  • Gastrointestinálne krvácanie

  • Hemoptýza

  • Hematúria

  • Krvácanie z nosa/epistaxa

 • Všetky kritériá krvácania zahŕňali krvácanie v operačnom poli

 • Krvácanie v operačnom poli zahŕňali hematóm, hemartróza (s alebo bez potreby intervencie), krvné podliatiny a ďalšie krvácania v operačnom poli

ADVANCE-2 Krvácanie v operačnom poli

ELIQUIS® viedol k podobnému výskytu krvácania v operačnom poli ako enoxaparín v dávke 40 mg raz denne po totálnej náhrade kolenného kĺbu.1

Krvácanie v operačnom poli bolo zahrnuté do definície krvácania v klinických štúdiách fázy III lieku ELIQUIS® pri veľkých ortopedických zákrokoch.1,2

Výskyt chirurgických krvácaní môže byť spojený so zvýšeným rizikom vzniku infekcie.3

Klinická štúdia ADVANCE-2: Výskyt krvácania v operačnom poli1

Eliquis štúdia ADVANCE 3 Krvácania v operačnom poli

Upravené podľa literárneho zdroja 1
Výsledky vychádzajú zo správ investigátorov. Štúdia nebola dostatočne dimenzovaná na detekciu štatisticky signifikantných rozdielov.

 

Literatúra

Literatúra

 1. Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2): a randomised double-blind trial. Lancet. 2010;375:807-815.
 2. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement. N Engl J Med. 2010;363:2487-2498.
 3. Lieberman JR, Hsu WK. Prevention of venous thromboembolic disease after total hip and knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2005;87(9):2097-2112.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018