Skip directly to content

Dávkovanie

ELIQUIS®: pohodlné perorálne dávkovanie

ELIQUIS® je perorálne antikoagulans, ktoré umožňuje zahájenie užívania v období 12 až 24 hodín po chirurgickom zákroku a dávkovanie dvakrát denne.1

Schéma dávkovania lieku ELIQUIS® (apixaban 2,5mg tablety 2x denne*) bola špecificky uprednostnená pred užívaním raz denne kvôli zlepšeniu prevencie VTE bez zvýšenia rizika krvácania u pacientov, ktorí podstúpili totálnu náhradu bedrového kĺbu (THR) a totálnu náhradu kolenného kĺbu (TKR).2,3

Indikácie dávkovania ELIQUIS®

ELIQUIS® 2,5 mg 2x denne u všetkých indikovaných pacientov pri1:

 • totálnej náhrade kolenného kĺbu, 10 – 14 dní

 • totálnej náhrade bedrového kĺbu, 32–38 dní

Vlastnosti dávkovania ELIQUIS® prinášajú mnohé výhody

Iniciálna dávka lieku ELIQUIS® by sa mala užiť 12–24 hodín po chirurgickom zákroku,1 čo dáva možnosť:

 • zahájiť liečbu nasledujúce ráno po chirurgickom zákroku

 • pozorovať istý čas pacienta po chirurgickom zákroku pred zahájením antikoagulačnej liečby

 • zlepšenia hemostázy pred zahájením antikoagulačnej liečby4

 • zahájiť liečbu keď sú už postoperačná nevoľnosť a zvracanie menej pravdepodobné5

Zahájenie liečby novými perorálnymi antikoagulanciami po chirurgickom zákroku

Eliquis obnovenie podávania po operácii

*Lekári môžu zvážiť potenciálne prínosy včasnejšej antikoagulačnej liečby v profylaxii VTE ako aj riziká pooperačného krvácania pri rozhodovaní o čase podania v rámci tohto časového okna.
†Za predpokladu ustálenia hemostázy.

Dôvody pre schému dávkovania dvakrát denne:

1. Výber dávkovania lieku ELIQUIS® 2,5 mg 2x denne bol podporený zisteniami klinickej štúdie fázy II APROPOS.2

 • Táto štúdia nebola navrhnutá na zistenie rozdielov účinnosti a bezpečnosti dávkovania raz a dvakrát denne; analýza však naznačila, že ELIQUIS® v dávke 2,5 mg 2x denne mal lepšie vyváženú účinnosť a bezpečnosť oproti dávke 5 mg raz denne

2. Farmakokinetické modelovanie naznačilo, že pomer najvyššej a najnižšej hladiny bol pri dávke ELIQUIS® 2,5 mg 2x denne nižší než pri dávke ELIQUIS® 5 mg raz denne.3

Žiadna úprava dávkovania u indikovaných pacientov

ELIQUIS® 2,5 mg 2x denne u všetkých indikovaných pacientov vrátane1


Upravené podľa literárneho zdroja 1
*Sú len obmedzené klinické skúsenosti so súčasným podávaním ELIQUIS® a kyseliny acetylsalicylovej u starších pacientov. Táto kombinácia by sa mala používať opatrne kvôli potenciálne vyššiemu riziku krvácania.
**ELIQUIS® samotný alebo v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou by sa mal používať opatrne u pacientov so závažným obličkovým poškodením (klírens kreatinínu 15-29 ml/min) kvôli potenciálne vyššiemu riziku krvácania. ELIQUIS® sa neodporúča používať u pacientov s klírens kreatinínu <15 ml/min.

Literatúra

Literatúra

 1. ELIQUIS® Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018.
 2. Lassen MR, Davidson BL, Gallus A, et al. The efficacy and safety of apixaban, an oral direct factor Xa inhibitor, as thromboprophylaxis in patients following total knee replacement. J Thromb Haemost 2007;5(12):2368-2375.
 3. Leil TA, Feng Y, Zhang I, et al. Quantification of apixaban's therapeutic utility in prevention of venous thromboembolism: Selection of Phase III trial dose. Clin Pharmacol Ther 2010;88:375-382.
 4. Rosencher N, Bonnet MP, Sessler DI. Selected new antithrombotic agents and neuraxial anaesthesia for major orthopaedic surgery: management strategies. Anaesthesia 2007;62:1154-1160.
 5. Fareed J, Hull R. Apixaban to prevent venous thromboembolism after knee replacement. Lancet 2010;375:779-780.
 6. Pradaxa Súhrn charakteristických vlastností lieku.
 7. Xarelto Súhrn charakteristických vlastností lieku.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018