Skip directly to content

Klinické štúdie

Prevencia VTE po elektívnej chirurgickej náhrade bedrového alebo kolenného kĺbu

Klinické štúdie ADVANCE-2 a ADVANCE-3 boli medzinárodné klinické štúdie, ktoré spolu sledovali 8 464 pacientov, ktorí podstúpili elektívnu chirurgickú náhradu kolenného alebo bedrového kĺbu.1,2 Cieľom obidvoch štúdií bolo vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť lieku ELIQUIS® v prevencii VTE u pacientov, ktorí podstupujú totálnu náhradu kolenného kĺbu alebo totálnu náhradu bedrového kĺbu.

Prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF)

Do klinického programu (ARISTOTLE: ELIQUIS® verzus warfarín, AVERROES: ELIQUIS® verzus ASA [kyselina acetylsalicylová]) bolo randomizovaných spolu 23800 pacientov, z toho 11928 bolo randomizovaných na užívanie lieku ELIQUIS®.3,4

Tento program bol navrhnutý na preukázanie účinnosti a bezpečnosti lieku ELIQUIS® v prevencii vzniku cievnej mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) a jedným alebo viacerými ďalšími rizikovými faktormi, ako sú:

 • prekonaná CMP alebo tranzitórny ischemický atak (TIA)
 • vek ≥ 75 rokov
 • hypertenzia
 • diabetes mellitus
 • symptomatické srdcové zlyhávanie (NYHA trieda ≥ II)

Liečba DVT a PE a prevencia recidivujúcej DVT a PE u dospelých

 • AMPLIFY – klinická štúdia fázy III ELIQUIS® vs. enoxaparín/warfarín u viac ako 5000 pacientov s akútnym VTE.5
 • AMPLIFY-EXT – 12-mesačná klinická štúdia ELIQUIS® vs. placebo u viac ako 2000 pacientov s DVT alebo PE (s alebo bez DVT), ktorí ukončili antikoagulačnú liečbu v trvaní 6-12 mesiacov, a u ktorých boli klinicky rovnocenne zvažované možnosti pokračovania alebo ukončenia liečby.6
 • ADVANCE-2
 • ADVANCE-3
 • ARISTOTLE
 • AVERROES
 • AMPLIFY
 • AMPLIFY-EXT

Literatúra

Literatúra

 1. Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2): a randomised double-blind trial. Lancet 2010;375:807-815.
 2. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement. New Engl J Med 2010;363:2487-2498.
 3. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV, et al.. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med 2011;365:981-992.
 4. Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, et al. Apixaban in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med 2011;364:806-817.
 5. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:799-808.
 6. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;368:699-708.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018