Skip directly to content

Mechanizmus účinku

Perorálny, priamy a vysoko selektívny inhibítor faktora Xa

ELIQUIS® je reverzibilný, priamy a vysoko selektívny inhibítor aktívneho miesta zrážacieho faktora Xa. ELIQUIS® inhibuje voľný a v krvnej zrazenine viazaný faktor Xa a aktivitu protrombinázy. ELIQUIS® nemá priame účinky na agregáciu krvných doštičiek, ale nepriamo inhibuje agregáciu krvných doštičiek indukovanú trombínom. Inhibíciou faktora Xa zabraňuje ELIQUIS® tvorbe trombínu a vzniku krvnej zrazeniny.1

  • Zrážací faktor Xa je primárnym miestom amplifikácie koagulačnej kaskády2
  • ELIQUIS® sa reverzibilne viaže na zrážací faktor Xa1
  • Jedna molekula faktora Xa vedie k vytvoreniu približne 1000 molekúl trombínu2

Koagulačná kaskáda


14314_MOA_Diagram 1-01.jpg

 


Upravené podľa Eriksson a kol. 20113 *TF = tkanivový faktor

Literatúra

Literatúra

  1. ELIQUIS® Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018.
  2. Turpie AGG. Oral, direct factor Xa inhibitors in development for the prevention and treatment of thromboembolic diseases. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27:1238-1247.
  3. Eriksson BI, Quinlan DJ, Eikelboom JW. Novel oral factor Xa and thrombin inhibitors in the management of thromboembolism. Annu Rev Med 2011;62:41-57.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018