Skip directly to content

Úvod

ELIQUIS® je v EÚ schválený na prevenciu venózneho tromboembolizmu (VTE) u dospelých, ktorí podstúpili elektívnu totálnu náhradu bedrového alebo kolenného kĺbu, na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi a na liečbu DVT a PE a prevenciu recidivujúcej DVT a PE u dospelých.1

Literatúra

Literatúra

  1. ELIQUIS® Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018