Skip directly to content

Výskum z reálnej praxe

Výskum z reálnej praxe

Výskum z reálnej praxe dopĺňa  výsledky  z klinických štúdií pre ELIQUIS® u pacientov s nevalvulárnou FP 1,2

Randomizované klinické štúdie a výskum z  reálnej  praxe  spoločne  pomáhajú v rozhodovaní o liečbe

 

Randomizované klinické štúdie poskytujú:

Vysokú úroveň dôkazu ako  východisko  pre schválenie liečby

Údaje z kontrolovaných, randomizovaných, neskreslených populácií (pacientov)

Východisko  pre  odporúčania  na liečbu

 

Aký to má význam?

 

Údaje z  reálnej  praxe poskytujú:

Výsledky ako  východisko  pre vytváranie hypotéz* a interpretovanie výsledkov z klinickej praxe

Údaje od nerandomizovaných pacientov

Doplňujúce údaje, ktoré pomáhajú v rozhodovaní o liečbe

 

Aký to má význam?

 

Údaje z  reálnej  praxe dopĺňajú výsledky randomizovaných klinických štúdií s cieľom poskytnúť  dodatočné  informácie, ktoré  pomáhajú  pri rozhodovaní o liečbe.

* Na základe aplikovateľnosti výsledkov klinických štúdií v klinickej praxi.

 

Randomizovaná kontrolovaná klinická štúdia ARISTOTLE porovnávajúca ELIQUIS® a warfarín v prevencii CMP u pacientov s nevalvulárnou FP 2

ELIQUIS® je jediný inhibítor faktora Xa, ktorý preukázal signifikantnú redukciu rizika CMP/systémovej embólie so signifikantne nižším výskytom závažného krvácania oproti warfarínu 2†‡

 

Upravené podľa Granger a kol. 2011. 1

Retrospektívna analýza databázy údajov z reálnej praxe MarketScan® USA

Cieľ: porovnať riziko prvej krvácavej príhody vedúcej k hospitalizácii (závažné krvácanie) u predtým neliečených pacientov s nevalulárnou FP užívajúcich ELIQUIS®, rivaroxaban, dabigatran alebo warfarín 1

 

Analýza zahŕňala záznamy viac než 29 000 pacientov s nevalvulárnou FP

 

Dizajn štúdie

 

 • Retrospektívna kohortová analýza databázy Truven MarketScan® Commercial a Medicare USA

 • Prvýkrát predpísané perorálne antikoagulanciá od 1. januára do 31. decembra 2013 (Obdobie štúdie: 1. január 2012 – 31. December 2013)

 • Na korekciu rozdielov v populáciách pacientov medzi OAK v databáze boli aplikované štatistické metódy #

 • Závažné krvácanie† bolo definované ako významné krvácanie na dôležitých miestach, ktoré si vyžiadalo hospitalizáciu s diagnózou krvácania (hospitalizačné krvácanie)

Populácia pacientov štúdie

 • starší ako 18 rokov s najmenej jednou diagnostikovanou nevalvulárnou FP vo vstupnom období pred zaznamenaným dátumom prvej preskripcie OAK v akejkoľvek dávke

 • Bez predchádzajúceho užívania antikoagulačnej liečby vo vstupnom období

 • Bez chlopňovej srdcovej chyby, tranzitórnej FP, kardiochirurgického zákroku, VTE (venózneho tromboembolizmu) alebo tehotenstva počas vstupného obdobia

 • Pacienti začínajúci s liečbou warfarínom boli starší, mali vyššie vstupné priemerné skóre CHA 2 DS 2 -VASc a vyšší Charlsonov index komorbidity (CCI), po nich nasledovali pacienti, ktorí užívali ELIQUIS®, rivaroxaban a dabigatran

 • Populácia štúdie zahŕňala pacientov, ktorí dostávali akúkoľvek dávku NOAK (ELIQUIS® 5 a 2,5 mg 2x denne, dabigatran 150 a 75 mg 2x denne, rivaroxaban 20 a 15 mg 1x denne) alebo kontinuálne upravovanú dávku warfarínu. Primárna analýza nerozlišovala medzi liečbou vysokou a nízkou dávkou. Analýza tiež zahŕňala predpisy NOAK v dávkach, ktoré nie sú schválené na liečbu nevalvulárnej FP 3

 

Obmedzenia štúdie

 

 • Ako pri každej retrospektívnej analýze možno skúmať len vzťahy medzi premennými a nemožno stanoviť kauzalitu

 • Zovšeobecnenie výsledkov môže byť obmedzené na zdrojovú populáciu pacientov

 • Určité informácie o pacientoch neboli dostupné zo zdrojov údajov (napr. hmotnosť, INR, TTR, etnická príslušnosť, fajčiarsky status) a vstupné komorbidity boli hodnotené skôr podľa kódov diagnóz než podľa skutočných laboratórnych hodnôt alebo na základe klinického vyšetrenia

 • Na korekciu rozdielov v demografických a klinických charakteristikách populácií boli aplikované štatistické metódy , avšak stále môžu existovať skreslujúce faktory vyplývajúce z existencie nehodnotených premenných

 • Definície krvácania sa líšili medzi randomizovanými kontrolovanými klinickými štúdiami a analýzou z reálnej praxe MarketScan® USA. Analýza údajov efektívnosti nebola zahrnutá medzi ciele tejto analýzy

 • Ako pri každej štúdii využívajúcej údaje poisťovní alebo elektronické medicínske záznamy, je táto analýza vystavená limitáciám vychádzajúcim z možných chýb kódovania a chýbajúcich údajov

 

Retrospektívna analýza databázy z reálnej praxe MarketScan® USA preukázala signifikantne menej závažných krvácaní vyžadujúcich hospitalizáciu pre ELIQUIS® v porovnaní s warfarínom 1†**

 

Záver

 

Retrospektívna analýza databázy údajov z reálnej praxe MarketScan® USA dopĺňa výsledky klinickej štúdie ARISTOTLE

 

FP = fibrilácia predsiení CHA 2 DS 2 -VASc = kongestívne zlyhanie srdca alebo dysfunkcia ľavej komory, Hypertenzia, Vek ≥ 75 rokov (dvojnásobná hodnota ), Diabetes mellitus , CMP (dvojnásobná hodnota )-Vaskulárne ochorenie, Vek 65-64, Pohlavie (žena)

CI = interval spoľahlivosti HR = pomer rizík

NOAK = nové perorálne antikoagulans RRR = zníženie relatívneho rizika VTE = venózny tromboembolizmus

 

ELIQUIS® (apixaban): perorálny priamy inhibítor faktora Xa indikovaný v prevencii CMP a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou FP s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako sú prekonaná CMP alebo tranzitórny ischemický atak; vek ≥ 75 rokov; hypertenzia; diabetes mellitus; symptomatické zlyhanie srdca (NYHA trieda ≥ II). 4

 

Definícia závažného krvácania bola v klinickej štúdii ARISTOTLE odlišná od definície použitej v analýze z reálnej praxe MarketScan® USA. V štúdii ARISTOTLE bolo závažné krvácanie definované podľa ISTH kritérií; v analýze z reálnej praxe MarketScan® USA bolo definované ako významné krvácanie na dôležitých miestach, ktoré si vyžiadalo hospitalizáciu s diagnózou krvácania (hospitalizačné krvácanie). 1,2,4

 

ELIQUIS® bol skúmaný v randomizovanej, dvojito-zaslepenej, dvojito-mätúcej klinickej štúdii na zistenie non-inferiority u 18 201 pacientov s nevalvulárnou FP. CMP/systémová embólia boli primárnym cieľovým ukazovateľom účinnosti a závažné krvácanie bolo primárnym cieľovým ukazovateľom bezpečnosti. 2

 

§ Uvedené sú z tejto analýzy len ramená s ELIQUIS® om a warfarínom

 

# Na potvrdenie týchto záverov je potrebné realizovať ďalšiu párovú porovnávaciu kohortovú analýzu. 1

 

¶ Charlsonov index komorbidity zahŕňa 19 kategórií komorbidít a predpovedá 10-ročnú mortalitu pacienta, ktorý môže mať rôznu škálu komorbidných ochorení. Vyššie skóre udávajú vyššiu komorbiditu a pacient so skóre >5 má v podstate 100%-né riziko úmrtia v prvom roku. 1

 

** Retrospektívna kohortová analýza databázy Truven MarketScan® Commercial a Medicare USA v období 1. január 2013 až 31. December 2013, posudzujúca kohorty pacientov s nevalvulárnou FP iniciovaných na antikoagulačnú liečbu. Cieľom tejto analýzy bolo porovnať riziko prvej príhody závažného krvácania vedúcej k hospitalizácii u predtým neliečených pacientov s nevalvulárnou FP užívajúcich ELIQUIS®, rivaroxaban, dabigatran alebo warfarín. Analýzy údajov o účinnosti nebola zahrnutá do cieľov štúdie. 1

 

†† Po korekcii rozdielov v demografických a klinických faktoroch s použitím štatistického modelu. 1

Literatúra

Literatúra

 1. Lip GYH a kol. P6217 prezentovaný na ESC, UK; September 2015.
 2. Granger CB a kol. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
 3. Protokol observačnej štúdie CV185-433. Bristol-Myers Squibb Research and Development. 17. január 2015.
 4. ELIQUIS® (apixaban) Súhrn charakteristických vlastností lieku, Máj 2018.

Date of preparation

PP-ELI-SVK-0016 Dátum prípravy: Máj 2018